GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Tính năng nổi bật
của PINVOICE

Hệ thống quản lý hóa đơn Pinvoice có chức năng chính là quản lý các hóa đơn đã có
bao gồm hóa đơn điện tử hóa đơn đầu ra và đầu vào của doanh nghiệp.

1

Tra soát hóa đơn nhanh chóng

img_tn-1

2

Xuất hóa đơn hàng loạt, tiết kiệm nhiều thời gian

img_tn-1

3

Liên kết chặt chẽ với cơ quan thuế

img_tn-1

4

Quản lý hóa đơn. Hủy, thay thế hóa đơn

img_tn-1

BẢNG GIÁ PINVOICE

  • Miễn phí khởi tạo
  • Miễn phí mẫu hóa đơn (sử dụng có sẵn của PVS)
  • Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu: 500.000 – 1.000.000 (tùy vào yêu cầu khách hàng)
P 100

Số lượng: 100 hóa đơn
Đơn giá: 1000 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 100.000 VNĐ
P 300

Số lượng: 300 hóa đơn
Đơn giá: 900 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 270.000 VNĐ
P 500

Số lượng: 500 hóa đơn
Đơn giá: 746 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 373.000 VNĐ
P 1000

Số lượng: 1000 hóa đơn
Đơn giá: 580 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 580.000 VNĐ
P 2000

Số lượng: 2000 hóa đơn
Đơn giá: 436 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 872.000 VNĐ
P 3000

Số lượng: 3000 hóa đơn
Đơn giá: 409 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 1.227.000 VNĐ
P 5000

Số lượng: 5000 hóa đơn
Đơn giá: 372 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 1.860.000 VNĐ
P 7000

Số lượng: 7000 hóa đơn
Đơn giá: 354 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 2.478.000 VNĐ
P 10000

Số lượng: 10.000 hóa đơn
Đơn giá: 310 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 3.100.000 VNĐ
P 15000

Số lượng: 15.000 hóa đơn
Đơn giá: 290 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 4.350.000 VNĐ
P 20000

Số lượng: 20.000 hóa đơn
Đơn giá: 263 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 5.260.000 VNĐ
P 50000

Số lượng: 50.000 hóa đơn
Đơn giá: 250 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 12.500.000 VNĐ
P 100000

Số lượng: 100.000 hóa đơn
Đơn giá: 240 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 24.000.000 VNĐ
P 200000

Số lượng: 200.000 hóa đơn
Đơn giá: 230 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 46.000.000 VNĐ
P 300000

Số lượng: 300.000 hóa đơn
Đơn giá: 220 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 66.000.000 VNĐ
P 500000

Số lượng: 500.000 hóa đơn
Đơn giá: 210 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 105.000.000 VNĐ
P 1000000

Số lượng: 1.000.000 hóa đơn
Đơn giá: 200 VNĐ/ hóa đơn
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: 200.000.000 VNĐ
Pro

Số lượng: > 1.000.000 hóa đơn
Đơn giá: Giá thỏa thuận
VAT 10% chưa bao gồm

Giá bán: Giá thỏa thuận